مبنای تعهدی حسابداری و گزارشگری مالی با آنکه در مقایسه با مبنای نقدی، تصویر دقیق‌تری از عملکرد مالی و وضعیت مالی واحدهای تجاری ارائه می‌دهد؛ ولی به دلیل مجاز دانستن اعمال قضاوت و برآوردهای حسابداری بعضا قابل توجه توسط مدیران واحدهای تجاری، عملا مقایسه‌پذیری عملکرد مالی و وضعیت مالی واحدهای تجاری با گذشته خود و دیگر واحدهای تجاری را مخدوش می‌کند. از سوی دیگر، مبنای نقدی حسابداری و گزارشگری مالی با آنکه در مقایسه با مبنای تعهدی تصویری نادقیق از عملکرد مالی و وضعیت مالی واحدهای تجاری ارائه می‌دهد؛ ولی به دلیل حذف آثار بکارگیری رویه‌های مختلف حسابداری در معاملات و رویدادهای یکسان و همچنین عدم تاثیرپذیری از برآوردهای حسابداری، قابلیت مقایسه گزارشگری نتایج عملیات واحدهای تجاری مختلف را بهبود می‌بخشد. 

علاوه بر این، با توجه به اهمیت کلیدی نقد و معادلهای نقد در مقایسه با سایر داراییهای واحدهای تجاری، اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی ورودی و خروجی واحدهای تجاری از اهمیت قابل توجهی برای استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برخوردار است.

به همین دلیل، اطلاعات ارائه‌شده در صورت جریانهای نقدی هم از بابت بهبود مقایسه‌پذیری گزارشگری نتایج عملیات واحدهای تجاری و هم از بابت گردآوری اطلاعات بااهمیت درباره جریانهای نقد و معادلهای نقد واحد تجاری از اهمیت کلیدی برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی برخوردارست.

در همین ارتباط، چون اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی (در مقایسه با اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی) جایگاه ویژه‌ای در تحلیل عملکرد مالی و وضعیت مالی واحد تجاری دارد، از اهمیت دوچندانی نیز نزد استفاده‌کنندگان صورتهای مالی برخوردار است. به همین دلیل، جزئیات جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، از جمله، فروش کالاها و خدمات، خرید مواد اولیه و کالاها، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، و پرداخت سایر هزینه‌های عملیاتی، نیز بسیار بااهمیت است. این در حالیست که، در روش غیرمستقیم ارائه جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی هیچ یک از این جزئیات اطلاعات ارائه نمی‌شود، و صرفا از راه اضافه‌کردن و کسرکردن اقلامی به سود خالص دوره، مبلغ کلی جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی گزارش می‌شود. ولی چنانچه واحدهای تجاری از روش مستقیم برای ارائه این جریانهای نقدی استفاده کنند، جزئیات این اطلاعات بااهمیت نیز ارائه و در دسترس استفاده‌کنندگان صورتهای مالی قرار می‌گیرد.

در ویدئوی فوق که منتخبی از مجموعه ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری پرکاربرد» (91 ویدئو به مدت 50 ساعت) با تدریس محسن قاسمی است؛ نحوه ارائه جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی به روش غیرمستقیم تشریح شده است. علاقه‌مندان به تهیه مجموعه کامل این ویدئوها می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند: mohsen-ghasemi.com/ss