ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. (استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظرشده 1384))

A provision is a liability of uncertain timing or amount - IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets