دگردیسی‌: شامل‌ فرایندهای‌ رشد، تحلیل‌، تولید و تولید مثل‌ است‌ كه‌ به‌ تغییرات‌ كیفی‌ یا كمّی‌ دارایی‌ زیستی‌ می‌انجامد. (استاندارد حسابداری‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ (مصوب 1382))

دگردیسی‌ به‌ یكی‌ از نتایج‌ زیر منجر می‌شود:

  • الف. تغییرات‌ در دارایی‌ از طریق‌ رشد (افزایش‌ كمی‌ و كیفی‌ حیوان‌ یا گیاه‌)، تحلیل‌ (كاهش‌ در كمیت‌ یا افت‌ كیفیت‌ حیوان‌ یا گیاه‌) یا تولید مثل‌ (تكثیر حیوان‌ یا گیاه‌ زنده‌) یا
  • ب‌. تولید محصول‌ كشاورزی‌ از قبیل‌ برگ‌ چای‌، پشم‌ و شیر. (همان منبع)

Biological transformation comprises the processes of growth, degeneration, production, and procreation that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset - IAS 41 Agriculture