دولت‌ متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتی، نهادها و ارگانهای‌ دولتی‌، شركتهایی‌ كه‌ بیش از 50% سرمایه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و سایر مؤسساتی‌ كه‌ به موجب‌ قوانین‌ موضوعه‌، دولتی‌ شناخته‌ می‌شود. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ (مصوب 1379))

Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international - IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance