دوره‌ اجاره‌: عبارت‌ از دوره‌ غیرقابل‌ فسخی‌ است‌ كه‌ اجاره‌كننده‌، دارایی‌ مورد نظر را برای‌ آن‌ دوره‌ اجاره‌ كرده‌ است‌ به اضافه‌ هر مدت‌ زمان‌ دیگری‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ اختیار دارد اجاره‌ آن‌ دارایی‌ را با پرداخت‌ یا بـدون‌ پرداخت‌ مبلغ‌ اضافـی‌ ادامه‌ دهد و در آغاز اجاره‌ اطمینان‌ معقولی‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ اجاره‌كننده‌ از این‌ اختیار استفاده‌ خواهد كرد. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Lease term: The non-cancellable period for which a lessee has the right to use an underlying asset, together with both: (a) periods covered by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and (b) periods covered by an option to terminate the lease if the lessee is reasonably certain not to exercise that option - IFRS 16 Leases