درآمد مالی‌ كسب‌ نشده‌: عبارت‌ است‌ از تفاوت‌ بین‌:

  • الف‌. مجموع‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ مربوط‌ به‌ قرارداد اجاره‌ سرمایه‌ای‌ از دید اجاره‌دهنده‌ و هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ای‌ كه‌ به‌ وی‌ تعلق‌ می‌گیرد، و
  • ب‌. ارزش‌ فعلی‌ مبلغ‌ یاد شده‌ در بند “ الف‌“ با نرخ‌ ضمنی‌ سود تضمین‌شده‌ اجاره‌. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Unearned finance income: The difference between: (a) the gross investment in the lease; and (b) the net investment in the lease - IFRS 16 Leases