دارایی‌ واجد شرایط‌: یك‌ دارایی‌ است‌ كه‌ آماده‌ سازی‌ آن‌ جهت‌ استفاده‌ مورد انتظار یا فروش‌ الزاماً مدت‌ زیادی‌ طول‌ می‌كشد. (استاندارد حسابداری‌ 13 حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ (مصوب 1379))

موجودیهایی‌ كه‌ رساندن‌ آن‌ به‌ وضعیت‌ قابل‌ فروش‌ مستلزم‌ صرف‌ دوره‌ زمانی‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ است‌ و نیز ماشین‌آلات‌ تولیدی‌، تأسیسات‌ تولید نیرو و ساختمانها، نمونه‌هایی‌ از دارایی‌ واجد شرایط‌ می‌باشد. سایر سرمایه‌گذاریها و موجودیهایی‌ كه‌ مرتباً یا به‌ شیوه‌های‌ دیگر به‌ مقادیر زیاد و به طور مستمر در كوتاه‌مدت‌ تولید می‌شود، دارایی‌ واجد شرایط‌ نیست‌. داراییهایی‌ كه‌ به‌هنگام‌ تحصیل‌ برای‌ استفاده‌ مورد نظر یا فروش‌ آماده‌ است‌، به عنوان‌ دارایی‌ واجد شرایط‌ تلقی‌ نمی‌شود.

A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale - IAS 23 Borrowing Costs

Depending on the circumstances, any of the following may be qualifying assets: (a) inventories (b) manufacturing plants (c) power generation facilities (d) intangible assets (e) investment properties (f) bearer plants.

Financial assets, and inventories that are manufactured, or otherwise produced, over a short period of time, are not qualifying assets. Assets that are ready for their intended use or sale when acquired are not qualifying assets.