دارایی‌ ثابت مشهود به‌ دارایی مشهودی ‌اطلاق می‌شود که:

  • الف. به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود، و
  • ب. انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

(استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Property, plant and equipment are tangible items that: (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and (b) are expected to be used during more than one period  - IAS 16 Property, Plant and Equipment