دارایی احتمالی یک دارایی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحد تجاری نیست، تأیید خواهد شد (استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظرشده 1384))

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non‑occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity - IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets