داراییهای‌ پولی:‌ وجه‌ نقد و داراییهایی‌ كه‌ قرار است‌ به مبلغ‌ ثابت‌ یا قابل‌ تعیینی‌ از وجه‌ نقد دریافت‌ شود. (استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Monetary assets are money held and assets to be received in fixed or determinable amounts of money - IAS 38 Intangible Assets