خسارت: عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش قرارداد بیمه. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))