تفاوت تسعیر عبارت است از تفاوت ناشی از تسعیر تعداد معینی از یک واحد پول به واحد پول دیگر با نرخهای متفاوت. (استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر‌شده 1400))

Exchange difference is the difference resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates - IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates