ویرایش نهایی IFRS18 «ارائه و افشا در صورتهای مالی» در روز سه‌شنبه، 21 فروردین 1403 (9 آوریل 2024) منتشر شد (اطلاعات بیشتر). الزامات این استاندارد، از ابتدای 2027، پس از قریب به 52 سال، جایگزین IAS1 «ارائه صورتهای مالی» خواهد شد. در این ارتباط، اجرای این استاندارد جدید، تجدیدنظر شماری دیگر از استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی را نیز در پی خواهد داشت؛ که اهم آنها چهار مورد مشخص زیر است:

  1. تجدیدنظر محدود در IAS7 صورت جریانهای نقدی (استاندارد حسابداری 2 در ایران)
  2. تغییر عنوان IAS8 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات (استاندارد 34 در ایران) به IAS8 مبنای ارائه صورتهای مالی. شماری از الزامات فعلی IAS1 نیز به این استاندارد منتقل خواهد شد.
  3. تجدیدنظر IAS34 گزارشگری مالی میاندوره‌ای (استاندارد 22 در ایران) برای الزام به افشای «معیارهای عملکرد تعریف‌شده توسط مدیریت»


برای اطلاعات بیشتر درباره IFRS18 و تغییراتی که با اجرای این استاندارد در ارائه صورتهای مالی واحدهای تجاری اعمال خواهد شد؛ به این صفحه مراجعه کنید (به همراه لینک توضیحات ویدئویی محسن قاسمی درباره این استاندارد).