تعهد قانونی تعهدی است که از قرارداد یا الزامات قانونی ناشی می‌شود. (استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظرشده 1384))

A legal obligation is an obligation that derives from (a) a contract (through its explicit or implicit terms); (b) legislation; or (c) other operation of law - IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets