«تعدیلات تجدید طبقه‌بندی مبالغی است که در دوره جاری یا دوره‌های قبل، در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است؛ و در دوره جاری [در اجرای الزامات یکی از استانداردهای حسابداری] به صورت سود و زیان منتقل می‌شود.» (استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397))

«تعدیلات تجدید طبقه‌بندی» صرفا به این مورد اطلاق می‌شود؛ و از نظر گزارشگری مالی و الزامات استانداردهای حسابداری با «تجدید طبقه‌بندی اقلام در صورتهای مالی» تفاوت دارد.

«امکان» و «زمان» انجام تعدیلات تجدید طبقه‌بندی در سایر استانداردهای حسابداری مشخص می‌شود.

در حال حاضر، در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران، فقط تفاوتهای تسعیر مربوط به عملیات خارجی (موضوع  بندهای 32 و 50 استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظرشده 1400)) مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی است (در زمان واگذاری عملیات خارجی مبلغ انباشته تفاوتهای تسعیر مربوط به آن که در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی و در بخش جداگانه‌ای از حقوق مالکانه انباشته شده است، هنگام شناسایی سود یا زیان واگذاری باید از حقوق مالکانه به صورت سود و  زیان تجدید طبقه‌بندی شود). - برای اطلاعات بیشتر به مجموعه ویدئوهای آموزشی «حسابداری تسعیر ارز» (راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 16) با تدریس دکتر محسن قاسمی (اینجا) مراجعه کنید

لازم به ذکر است، از ابتدای سال 1398، در رعایت استاندارد حسابداری 1، سایر اقلام سود و زیان جامع باید به دو گروه زیر تفکیک شوند:

 • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی: یعنی آن گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهند شد.
 • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی: یعنی آن گروه از سایر اقلام سود وزیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهند شد.

و چنانچه واحد تجاری دارای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته یا مشارکتهای خاص باشد و حسابداری آنها را به روش ارزش ویژه انجام دهد؛ علاوه بر آنکه باید سهم واحد تجاری از سایر اقلام سود و زیان جامع آن واحدهای تجاری وابسته یا مشارکتهای خاص را  به طور جداگانه در سایر اقلام سود و زیان جامع ارائه کند، این اقلام را نیز باید به دو گروه زیر تفکیک کند:

 • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
 • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی

[ با خرید مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری» به ویدئوهای آموزشی «حسابداری تسعیر ارز» (راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 16) نیز با تخفیف ویژه (56%) دسترسی پیدا خواهید کرد ]


نحوه ارائه اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع

به طور خلاصه، نحوه ارائه اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع، طبق الزامات استاندارد 1 به طریق زیر است:

 1. سایر اقلام سود و زیان جامع واحد تجاری:
  • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
  • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
 2. سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام می‌شود:
  • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
  • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی

نحوه ارائه آثار مالیاتی اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع

طبق استاندارد 1، واحد تجاری می‌تواند اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع را به یکی از روشهای زیر ارائه کند:

 • پس از کسر آثار مالیاتی مربوط؛ یا 
 • قبل از کسر آثار مالیاتی مربوط، به همراه یک رقم برای نشان دادن جمع مبلغ مالیات بر درآمد مربوط به آن اقلام.

ولی در صورتی که واحد تجاری روش دوم را انتخاب کند، ‌باید مالیات را بین اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی و اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی (سایر اقلام)‌ تخصیص دهد.

دقایقی منتخب از اپیزود چهارم مجموعه ویدئوهای آموزشی «تهیه مجموعه کامل صورتهای مالی | طبق استانداردهای جدید حسابداری ایران (لازم الاجرا از 1398)»:

مجموعه فوق (تهیه صورتهای مالی)، نخستین سرفصل از مجموعه ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری» (140 ویدئو | 70 ساعت) است.

برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از این مجموعه آموزشی و سرفصلهای آن، راهنمای زیر را مطالعه کنید: