«تعدیلات تجدید طبقه‌بندی مبالغی است که در دوره جاری یا دوره‌های قبل، در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است؛ و در دوره جاری، به صورت سود و زیان منتقل می‌شود.» (استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397))

تعدیلات تجدید طبقه‌بندی صرفا به این مورد اطلاق می‌شود؛ و از نظر گزارشگری مالی و الزامات استانداردهای حسابداری با تجدید طبقه‌بندی اقلام در صورتهای مالی تفاوت دارد.

«امکان» و «زمان» انجام تعدیلات تجدید طبقه‌بندی در سایر استانداردهای حسابداری مشخص می‌شود.

در حال حاضر، در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران، فقط تفاوتهای تسعیر مربوط به عملیات خارجی، طبق بند 50 استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظرشده 1400)، مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی است (در زمان واگذاری عملیات خارجی مبلغ انباشته تفاوتهای تسعیر مربوط به آن که در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی و در بخش جداگانه‌ای از حقوق مالکانه انباشته شده است، هنگام شناسایی سود یا زیان واگذاری باید از حقوق مالکانه به صورت سود و  زیان تجدید طبقه‌بندی شود).

طبق استاندارد 1، اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع باید به دو گروه زیر تفکیک شوند:

 • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
 • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی 

اگر واحد تجاری دارای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص باشد و حسابداری آنها را به روش ارزش ویژه انجام دهد نیز باید سهم واحد تجاری از سایر اقلام سود و زیان جامع آن واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص را  به طور جداگانه در سایر اقلام سود و زیان جامع ارائه کند. این اقلام نیز باید به دو گروه زیر تفکیک شوند:

 • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
 • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی

نحوه ارائه اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع

به طور خلاصه، نحوه ارائه اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع، طبق الزامات استاندارد 1 به طریق زیر است:

 1. سایر اقلام سود و زیان جامع واحد تجاری:
  • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
  • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
 2. سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام می‌شود:
  • اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی
  • اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی


نحوه ارائه آثار مالیاتی اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع

طبق استاندارد 1، واحد تجاری می‌تواند اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع را به یکی از روشهای زیر ارائه کند:

 • پس از کسر آثار مالیاتی مربوط؛ یا 
 • قبل از کسر آثار مالیاتی مربوط، به همراه یک رقم برای نشان دادن جمع مبلغ مالیات بر درآمد مربوط به آن اقلام.

ولی در صورتی که واحد تجاری روش دوم را انتخاب کند، ‌باید مالیات را بین اقلام مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی و اقلام غیرمشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی (سایر اقلام)‌ تخصیص دهد.

دقایقی منتخب از اپیزود چهارم مجموعه ویدئوهای آموزشی «تهیه مجموعه کامل صورتهای مالی | طبق استانداردهای جدید حسابداری ایران (لازم الاجرا از 1398)»:

برای دریافت مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی «تهیه مجموعه کامل صورتهای مالی | طبق استانداردهای جدید حسابداری ایران (لازم الاجرا از 1398)» (8 ویدئو | مجموعا 450 دقیقه) اینجا کلیک کنید.