تحقیق پژوهشی نو و برنامه‌ریزی شده است که با هدف کسب دانش علمی یا فنی جدید انجام می‌شود. (استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding.- IAS 38 Intangible Assets