تجدید ساختار برنامه‌ای است که توسط مدیریت طراحی و کنترل می‌شود و در دامنه فعالیت واحد تجاری و یا شیوه انجام آن فعالیت، تغییرات با اهمیتی ایجاد می‌کند. (استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظرشده 1384))

A restructuring is a program that is planned and controlled by management, and materially changes either: (a) the scope of a business undertaken by an entity; or (b) the manner in which that business is conducted - IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets