بیمه عمومى: به بیمه‌های غیر از بیمه زندگی اطلاق می‌شود. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))