بیمه اتكایى نسبى: نوعى بیمه اتکایی است كه به موجب آن بیمه‌گر اتکایی در قبال دریافت نسبتى از حق بیمه قرارداد بیمه اولیه، تعهد می‌کند به‏ همان نسبت خسارت وارده به بیمه‌گر واگذارنده را جبران كند. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))