بهای‌ جایگزینی‌ عبارت‌ است‌ از مخارجی‌ كه‌ باید برای‌ خرید یا ساخت‌ یك‌ قلم‌ موجودی‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود. (استاندارد حسابداری 8 حسابداری موجودی مواد و كالا)

در شرایط‌ استثنایی‌، هنگامی‌ كه‌ تعیین‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ موجودیها به‌ دلایل‌ مختلف‌ از قبیل‌ نوسان‌ در قیمتهای‌ فروش‌، به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتكا امكان‌ پذیر نباشد و احتمال‌ رود كه‌ بهای‌ جایگزینی‌ در حد متعارفی‌ كمتر از خالص‌ ارزش‌ فروش‌ باشد، بهای‌ جایگزینی‌ می‌تواند تقریبی‌ قابل‌ قبول‌ برای‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ تلقی‌ شود. (همان منبع)