بدهیهای‌ قسمت: عبارت‌ است‌ از بدهیهایی‌ كه‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ و یا بر مبنایی‌ منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ فعالیتهای‌ عملیاتی‌ قسمت‌ باشد. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ (مصوب 1380))

نمونه‌هایی‌ از بدهیهای‌ قسمت‌ شامل‌ حسابها و اسناد پرداختنی‌ تجاری‌ و سایر حسابها و اسناد پرداختنی‌، پیش‌دریافت‌ از مشتریان‌ و ذخیره‌های‌ تضمین‌ محصول‌ است‌. بدهیهای‌ قسمت‌ شامل‌ تسهیلات‌ دریافتی‌، بدهیهای‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ موضوع‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و سایر بدهیهایی‌ نیست‌ كه‌ برای‌ مقاصد تأمین‌ مالی‌ و نه‌ عملیاتی‌ تحمل‌ می‌شود. اگر هزینه‌ سود تضمین‌شده‌ در نتیجه‌ عملیات‌ قسمت‌ منعكس‌ شود، بدهی‌ مربوط‌ جزء بدهیهای‌ قسمت‌ قرار می‌گیرد. بدهیهای‌ قسمتهایی‌ كه‌ عملیات‌ آنها عمدتاً ماهیت‌ مالی‌ ندارد، شامل‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ و بدهیهای‌ مشابه‌ نیست‌، زیرا نتیجه‌ عملیات‌ قسمت‌ بیانگر سود یا زیان‌ عملیاتی‌ و نه‌ سود یا زیان‌ پس‌ از هزینه‌های‌ مالی‌ است‌.

اندازه‌گیری‌ داراییها و بدهیهای‌ قسمت‌ شامل‌ تعدیلات‌ مبالغ‌ دفتری‌ قبلی‌ داراییها و بدهیهای‌ قابل‌ تشخیص‌ قسمت‌ یك‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ در تركیب‌ واحدهای‌ تجاری‌ تحصیل‌شده‌ و حسابداری‌ آن‌ به‌ روش‌ خرید است‌. همچنین‌ اگر داراییهای‌ ثابت‌ مشهود بعد از تحصیل‌، با توجه‌ به‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌، تجدید ارزیابی‌ شود داراییهای‌ قسمت‌ براساس‌ مبالغ‌ تجدید ارزیابی‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.

درآمد عملیاتی‌ قسمت‌، هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت‌، داراییهای‌ قسمت‌ و بدهیهای‌ قسمت‌، پیش‌ از حذف‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، به عنوان‌ جزئی‌ از فرایند تلفیق‌، تعیین‌ می‌گردد، مگر اینكه‌ چنین‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌ در درون‌ یك‌ قسمت‌ باشد. (همان منبع)

Segment liabilities: those operating liabilities that are directly attributable or reasonably allocable to a segment - IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8 Operating Segments effective for annual periods beginning 1 January 2009)