در روزهای پایانی آبانماه 1401، نخستین شماره «مدیران مالی» فصلنامه انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران / تابستان 1401 / با مدیر مسئولی دکتر فاطمه هادلوند و سردبیری سعید خواجه دهاقانی منتشر شد. در این شماره مدیران مالی، مقاله «حسابداری صنعتی، بهایابی یا حسابداری بها» را به قلم دکتر محسن قاسمی می‌خوانیم. وی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری با این فصلنامه همکاری دارد.