استهلاک تخصیص‌ سیستماتیک مبلغ‌ استهلاک‌پذیر یك‌ دارایی‌ طی‌ عمر مفید آن‌ است. (استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) و استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life - IAS 16 Property, Plant and Equipment

Amortisation is the systematic allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its useful life - IAS 38 Intangible Assets

In the case of an intangible asset, the term ‘amortisation’ is generally used instead of ‘depreciation’. The two terms have the same meaning