ارز عبارت است از هر واحد پولی به غیر از واحد پول عملیاتی واحد تجاری. (استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر‌شده 1400))

Foreign currency is a currency other than the functional currency of the entity - IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates