اجاره‌ غیر قابل‌ فسخ: نوعی‌ اجاره‌ است‌ كه‌ تنها در موارد زیر قابل‌ فسخ‌ است‌:

  • الف‌. وقوع‌ برخی‌ پیشامدهای‌ احتمالی‌ بعید،
  • ب‌. با مجوز اجاره‌دهنده‌،
  • ج‌. انعقاد قرارداد جدید اجاره‌ برای‌ همان‌ دارایی‌ یا دارایی‌ مشابه‌، بین‌ همان‌ اجاره‌كننده‌ و اجاره‌دهنده‌، یا 
  • . پرداخت‌ مبلغ‌ اضافی‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌، به گونه‌ای‌ كه‌ در آغاز اجاره‌ در رابطه‌ با استمرار اجاره‌ اطمینانی‌ معقول‌ وجود داشته‌ باشد. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))