اجاره‌ سرمایه‌ای: عبارت‌ است‌ از اجاره‌ای‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالكیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ می‌شود. مالكیت‌ دارایی‌ ممكن‌ است‌ نهایتاً انتقال‌ یابد یا انتقال‌ نیابد. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Finance lease: A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset - IFRS 16 Leases