پاسخ این پرسش دستخوش نظرات شخصی بعضی از دوستان است که به دلیل نامعلومی بر این باورند که: «یک دارایی فقط در صورتی می‌تواند به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شود، که حتما قبل از آن، به عنوان دارایی غیرجاری در صورتهای مالی آن واحد تجاری شناسایی شده باشد»!

در صورتیکه که طبق نص صریح استاندارد حسابداری 31 (بند 12) و IFRS5 (بند11):

«چنانچه واحد تجاری، یك دارایی غیرجاری (یا مجموعه‌ای واحد) را صرفاً به قصد واگذاری تحصیل ‌نماید، در تاریخ تحصیل، آن دارایی غیرجاری را فقط در صورتی باید به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی کند که الزام یکسال مندرج در بند 9 (به استثنای آنچه در بند 10 مجاز شمرده شده است) رعایت شود و احراز هر گونه معیار دیگر مندرج در بندهای 8 و 9 که در تاریخ تحصیل محقق نشده باشد، در یک دوره کوتاه‌مدت بعد از تحصیل (معمولاً طی مدت 3 ماه) بسیار محتمل باشد.»

When an entity acquires a non‑current asset (or disposal group) exclusively with a view to its subsequent disposal, it shall classify the non‑current asset (or disposal group) as held for sale at the acquisition date only if the one‑year requirement in paragraph 8 is met (except as permitted by paragraph 9) and it is highly probable that any other criteria in paragraphs 7 and 8 that are not met at that date will be met within a short period following the acquisition (usually within three months).

ویدئوی فوق، دقایقی منتخب از هشتمین اپیزود مجموعه ویدئوهای آموزشی حسابداری داراییها است، که در آن به تشریح جزئیات رهنمودها و الزامات استاندارد حسابداری 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (IFRS 5) پرداخته‌ایم. اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه ویدئوهای آموزشی: https://mohsen-ghasemi.com/assets