رویدادهای تعدیلی

درباره استاندارد حسابداری 5 «رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه» (IAS10) چه الزاماتی را باید آموزش ببینیم؟

/as5

هدف این استاندارد تعیین دو گروه الزامات زیر است: الف) مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای پس از دوره گزارشگری (بعد از تاریخ ترازنامه) تعدیل می‌شود؛ و ب) افشای اطلاعات درباره رویدادهای پس از دوره گزارشگری (بعد از تاریخ ترازنامه) تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. علاوه بر این، طبق این استاندارد اگر رویدادهای پس از دوره گزارشگری (بعد از تاریخ ترازنامه) بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را بر مبنای تداوم فعالیت تهیه کند.


رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه کدامند؟ (راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 5 در عمل)

/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

موضوع این استاندارد، نحوه حسابداری و گزارشگری مالی رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که در بازه زمانی بین «پایان دوره گزارشگری» و «تاریخ تأیید صورتهای مالی» رخ می‌دهد. از این منظر، این رویدادها را می‌توان به دو گروه کلی طبقه‌بندی کرد. گروه نخست، رویدادهایی که شواهدی را درباره شرایط موجود در پایان دوره گزارشگری فراهم می‌کنند (رویدادهای تعدیلی)؛ و گروه دوم، رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجادشده پس از پایان دوره گزارشگری هستند (رویدادهای غیرتعدیلی).