افشای اطلاعات اشخاص وابسته

دو مغایرت مناقشه‌برانگیز استاندارد حسابداری 12 و IAS24

/%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-12-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-24-ias24

این استاندارد با آنکه ترجمه استاندارد بین‌المللی حسابداری 24 (ویرایش 2004) است، ولی دو مورد بااهمیت عدم انطباق با این استاندارد بین‌المللی دارد. مواردیکه طی دو دهه گذشته محل مناقشات فراوانی قرار گرفته، و از سوی منتقدان استانداردگذاری سازمان حسابرسی به عنوان مصادیق برجسته مداخله دولت در فرایند استانداردگذاری حسابداری در ایران تلقی شده است. در این ویدئو، به تبیین این دو مغایرت پرداخته شده است.


استانداردهای حسابداری ایران

/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

در این فهرست، اطلاعات کامل مربوط به استانداردهای حسابداری ایران که رعایت آنها از ابتدای سال 1400 و سالهای پیش از آن برای واحدهای تجاری لازم‌الاجراء هستند، شامل عنوان استاندارد، سال تصویب/تجدیدنظر، عنوان استاندارد قبلی (جایگزین)، و استاندارد مطابق بین‌المللی آنها ارائه شده است. (برای مشاهده فهرست بر روی تیتر مطلب کلیک کنید)