استاندارد حسابداری 38

ترکیب تجاری چیست؟ (موضوع استاندارد حسابداری 38 ایران | IFRS 3)

/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

«ترکیب تجاری» در زمره آن گروه از اصطلاحات تخصصی حسابداری است که به دلیل سوء‌برداشتهای مختلف محل مناقشات گوناگونی قرار دارد. این نوشته با ارجاع به متن استاندارد، به تعریف این اصطلاح و تبیین مصادیق اصلی آن می‌پردازد.


واحدهای تجاری سرما‌یه‌گذاری کدام شرکتهای فرعی خود را باید تلفیق کنند؟

/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

طبق استاندارد حسابداری 39 «صورتهای مالی تلفیقی» (IFRS 10) زمانی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، کنترل واحد تجاری دیگری را به دست می‌آورد، نباید واحدهای تجاری فرعی خود را تلفیق کند یا استاندارد حسابداری 38 (ترکیبهای تجاری) را بکار گیرد؛ بلکه باید سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد. با این حال، این قاعده کلی یک استثناء مهم دارد که عمدتا از آن غفلت می‌شود.