حسابداری

ارائه منصفانه صورتهای مالی به چه معنی است؟

/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

در چه شرایطی انحراف واحد تجاري از الزام یک استاندارد حسابداری الزامی است؟

/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ویژگیهای عمومی صورتهای مالی کدامند؟

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

واحدهای تجاری چه اطلاعات و گزارشهایی را خارج از صورتهاي مالي ارائه می‌کنند؟

/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

مجموع سود و زیان جامع شامل چه اقلامی است؟

/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9

منظور از تعدیلات تجدید طبقه‌بندی در ارائه صورتهای مالی چیست؟

/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-2

سود یا زیان دوره شامل چه اقلامی است؟

/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87

سایر اقلام سود و زیان جامع در برگیرنده چه اقلامی از درآمدها و هزینه‌ها است؟

/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9

يادداشتهاي توضيحي پیوست صورتهای مالی شامل چه اطلاعاتي است؟

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C