طبق استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397) که مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (IAS1) تدوین شده است و رعایت آن از یکم فروردین 1398 برای همه واحدهای تجاری فعال در ایران الزامیست:

يادداشتهاي توضيحي شامل اطلاعاتي است افزون بر آنچه در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زيان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی ارائه می‌شود. این يادداشتها، اطلاعات توضيحي یا جزئیات اقلام ارائه‌شده در صورتهاي مالي و اطلاعاتي در ارتباط با اقلامي که واجد شرايط لازم براي شناسايي در صورتهاي مالي نیست را ارائه مي‌کند.