هر شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌تواند به این عرصه ورود کند. هیچ کس هم نمی‌تواند مانعش شود. ولی با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفت موردنیاز برای توسعه این اپلیکیشن، و با توجه به اعتبار موردنیاز نهاد توسعه‌دهنده آن، به نظرم به جز PACT، مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی (وابسته به جامعه حسابداران رسمی ایران) و گروه همکاران سیستم هم توانایی ورود به این عرصه را دارند.