گروه: واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Group: A parent and its subsidiaries - IFRS 10 Consolidated Financial Statements