مخارج معامله: مخارج فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در بازار اصلی (یا بازار دارای بیشترین مزایا) برای دارایی یا بدهی، که بطور مستقیم قابل انتساب به واگذاری دارایی یا انتقال بدهی است و هر دو معیار زیر را احراز می‌كند:

  • الف. بطور مستقیم از معامله مزبور ناشی می‌شود و برای انجام معامله ضروری است.
  • ب. واحد تجاری تنها زمانی این مخارج را تحمل می‌كند که تصمیم به فروش دارایی یا انتقال بدهی گرفته باشد. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

transaction costs: The costs to sell an asset or transfer a liability in the principal (or most advantageous) market for the asset or liability that are directly attributable to the disposal of the asset or the transfer of the liability and meet both of the following criteria: - IFRS 13 Fair Value Measurement

They result directly from and are essential to that transaction
(a)
They would not have been incurred by the entity had the decision to sell the asset or transfer the liability not been made (similar to costs to sell, as defined in IFRS 5)
(b)