در پی تغییرات گسترده استانداردهای حسابداری ایران – با هدف همگرایی با IFRS – از ابتدای سال 1398 مجموعه صورتهای مالی با مقاصد عمومی که واحدهای تجاری در ایران ملزم به تهیه آنها هستند عبارتند از:

 • صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛
 • صورت سود و زیان برای دوره؛
 • صورت سود و زیان جامع برای دوره؛
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره؛
 • صورت جریانهای نقدی برای دوره، 
 • یادداشتهای توضیحی، شامل اهم رویه‌های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی؛
 • اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل
 • صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، اگر واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به گذشته بکار گرفته باشد یا اقلام صورتهای مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه کرده باشد، یا اقلام صورتهای مالی را تجدیدطبقه‌بندی کرده باشد (صورت وضعیت مالی سه‌ستونی)

تغییرات اصلی نسبت به گذشته

طبق استانداردهای جدید، از ابتدای سال 1398، این تغییرات اصلی در مجموعه صورتهای مالی با مقاصد عمومی واحدهای تجاری به‌وجود آمده است:

 • تغییر عنوان ترازنامه به صورت وضعیت مالی
 • تغییر عنوان صورت جریان وجوه نقد به صورت جریانهای نقدی
 • حذف گردش حساب سود (زیان) انباشته (از انتهای صورت سود و زیان) و اضافه شدن صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 • افزایش حداقل اقلام قابل ارائه در صورت وضعیت مالی (از جمله، نقد و معادل نقد، ابزارهای مالی، سرمایه‌گذاری در املاک، سرمایه‌گذاریهای اندازه‌گیری‌شده به ارزش ویژه، و داراییها و بدهیهای مالیات انتقالی)
 • ارائه صورت جریان‌های نقدی در سه طبقه فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی
 • ارائه صورت وضعیت مالی سه‌ستونی (ستون سوم به تاریخ ابتدای دوره قبل)، در موارد زیر:
 1. بکارگیری یک رویه حسابداری با تسری به گذشته، 
 2. تجدید ارائه یک یا چند قلم از صورت‌های مالی با تسری به گذشته، یا
 3. تجدید طبقه‌بندی یک یا چند قلم از صورت‌های مالی (دارای اثر بااهمیت بر وضعیت مالی ابتدای دوره قبل)
 4. الزامات افشای جدید (از جمله، الزامات افشای دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی، قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و براوردها، افشای مدیریت سرمایه و ریسک‌ها، ...)

مطالب مرتبط:

اپیزود اول: تغییرات استانداردهای ارائه صورتهای مالی در ایران

دقایقی منتخب از اپیزود دوم: تغییرات اصلی در ارائه صورتهای مالی

دلیل نیاز به آموزش استاندارد بین المللی حسابداری 40 سرمایه گذاری در املاک (دقایقی منتخب از اپیزود پنجم)

طبقه‌بندی هزینه بر مبنای ماهیت یا کارکرد؟ (در صورت سود و زیان) (دقایقی منتخب از اپیزود سوم)

«تعدیلات تجدید طبقه‌بندی» چیست؟ (دقایقی منتخب از اپیزود چهارم)

املاک سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری در املاک؟ (دقایقی منتخب از اپیزود پنجم: تهیه صورت وضعیت مالی)

تهیه صورت تغییرات در حقوق مالکانه (با مثال جامع در اکسل (دقایقی منتخب از اپیزود ششم)

منافع اطلاعاتی اصلی جریانهای نقدی (دقایقی منتخب از اپیزود هفتم: تهیه صورت جریانهای نقدی)