قیمت ورودی: قیمتی که در یك عملیات مبادله‌ای، بابت تحصیل یک دارایی، پرداخت یا برای تقبل یک بدهی، دریافت می‌شود. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

entry price: The price paid to acquire an asset or received to assume a liability in an exchange transaction. - IFRS 13 Fair Value Measurement