قیمت خروجی: قیمتی که بابت فروش یک دارایی، دریافت یا برای انتقال یک بدهی، پرداخت می‌شود. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

exit price: The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability. - IFRS 13 Fair Value Measurement