فعالیتهای مربوط: در این استاندارد، فعالیتهای مربوط، فعالیتهای سرمایه‌پذیر است که اثر قابل ملاحظه‌ای‌ بر بازده سرمایه‌پذیر دارد. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Relevant activities: For the purpose of this IFRS, relevant activities are activities of the investee that significantly affect the investee’s returns. - IFRS 10 Consolidated Financial Statements