فعالان بازار: خریداران و فروشندگان دارایی یا بدهی در بازار اصلی (یا بازار دارای بیشترین مزایا) که دارای تمام ویژگیهای زیر هستند:

  • الف. [ مستقل ] آنها از یکدیگر مستقل هستند، یعنی اشخاص وابسته طبق تعریف استاندارد حسابداری 12 نیستند؛ اگرچه، در صورتی که واحد تجاری شواهدی داشته باشد كه معامله با اشخاص وابسته در شرایط بازار انجام شده است، قیمت در معامله با اشخاص وابسته ممکن است به عنوان یک داده‌ ورودی در اندازه‌گیری ارزش منصفانه مورد استفاده قرار گیرد. 
  • ب. [ مطلع ] آنها مطلع هستند؛ یعنی با استفاده از تمام اطلاعات در دسترس، شامل اطلاعاتی كه به دست آوردن آن ممكن است نیازمند تلاشی معمول و نظام‌مند باشد، به درک معقولی از دارایی یا بدهی و معامله دست یافته‌اند.
  • پ. [ توانا ] آنها توانایی انجام معامله دارایی یا بدهی را دارند.
  • ت. [ مایل ] آنها مایل به انجام معامله دارایی یا بدهی هستند؛ یعنی برای انجام معامله انگیزه دارند اما مجبور یا وادار به انجام آن نشده‌اند. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

market participant: Buyers and sellers in the principal (or most advantageous) market for the asset or liability that have all of the following characteristics: - IFRS 13 Fair Value Measurement

They are independent of each other, ie they are not related parties as defined in IAS 24, although the price in a related party transaction may be used as an input to a fair value measurement if the entity has evidence that the transaction was entered into at market terms.
(a)
They are knowledgeable, having a reasonable understanding about the asset or liability and the transaction using all available information, including information that might be obtained through due diligence efforts that are usual and customary.
(b)
They are able to enter into a transaction for the asset or liability.
(c)
They are willing to enter into a transaction for the asset or liability, ie they are motivated but not forced or otherwise compelled to do so.

(d)