طبق استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397) که مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (IAS1) تدوین شده است و رعایت آن از یکم فروردین 1398 برای همه واحدهای تجاری فعال در ایران الزامیست:

صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که در مجموعه استانداردهای حسابداری ”صورتهای مالی“ نامیده می‌شود)، صورتهای مالی است که هدف آن تأمین نیازهای استفاده‌کنندگانی است که در موقعیتی قرار ندارند که واحد تجاری را ملزم کنند گزارشهایی مطابق با نیازهای اطلاعاتی خاص آنها تهیه کند.

طبق آن استاندارد، صورتهای مالی،‌ ارائه ساختاریافته وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری است، و هدف آنها ارائه اطلاعاتي درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و جریانهای نقدی واحد تجاري است که براي تصميم‌گیریهای اقتصادي طيف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان مفيد باشد. همچنين، صورتهاي مالي نتايج مباشرت مديريت نسبت به منابعي که به آن سپرده شده است را نشان مي‌دهد. برای دستيابي به اين هدف، صورتهاي مالي اطلاعات زير را درباره واحد تجاری ارائه مي‌کند:

 • داراييها؛
 • بدهيها؛
 • حقوق مالکانه؛
 • درآمدها و هزينه‌ها، شامل سودها و زيانها؛
 • آورده مالکان و توزیع منابع بین آنها به عنوان مالک؛ و
 • جريانهاي نقدي.

اين اطلاعات، همراه با ساير اطلاعات مندرج در يادداشتهاي توضيحي، به استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي برای پيش‌بيني جريانهاي نقدي آتی واحد تجاري، به ویژه زمانبندی و قطعیت آنها، کمک مي‌کند.

طبق استاندارد فوق، مجموعه کامل صورتهای مالی شامل موارد زیر است:

 • صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛
 • صورت سود و زيان برای دوره؛
 • صورت سود و زیان جامع برای دوره؛
 • صورت تغييرات در حقوق مالکانه برای دوره؛
 • صورت جريانهای نقدی برای دوره، 
 • يادداشتهاي توضيحي، شامل اهم رويه‌هاي حسابداري و ساير اطلاعات توضيحي؛
 • اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل طبق بندهای 36 و 37؛ و
 • صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، چنانچه واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به گذشته بکار گیرد یا اقلام صورتهای مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید، یا اقلام صورتهای مالی را طبق بندهاي 39 تا 41 تجدیدطبقه‌بندی کند.