صرف ریسک: جبران تحمل عدم اطمینان ذاتی در جریانهای نقدی یک دارایی یا بدهی که فعالان ریسک‌گریز بازار خواستار آن هستند. به صرف ریسك، تعدیل ریسک نیز اطلاق می‌شود. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

risk premium: Compensation sought by risk‑averse market participants for bearing the uncertainty inherent in the cash flows of an asset or a liability. Also referred to as a ‘risk adjustment’. - IFRS 13 Fair Value Measurement