سرقفلی: یک دارایی که بیانگر منافع اقتصادی آتی ناشی از سایر داراییهای تحصیل‌شده در ترکیب تجاری است که امکان تشخیص و شناسایی جداگانه آنها وجود ندارد. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

Goodwill: An asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognised - IFRS 3 Business Combinations