ریسک عدم ایفای تعهد: ریسك اینکه یک واحد تجاری تعهدی را ایفا نکند. ریسک عدم ایفای تعهد شامل ریسک اعتباری خود واحد تجاری است، اما ممکن است محدود به آن نباشد. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

non-performance risk: The risk that an entity will not fulfil an obligation. Non‑performance risk includes, but may not be limited to, the entity’s own credit risk. - IFRS 13 Fair Value Measurement