رویكرد بهای تمام شده: یک تکنیک ارزشیابی که منعكس‌كننده مبلغی است که در حال حاضر برای جایگزین کردن ظرفیت ارائه خدمت‌ یک دارایی (که اغلب بهای جایگزینی جاری نامیده می‌شود) مورد نیاز است. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

cost approach: A valuation technique that reflects the amount that would be required currently to replace the service capacity of an asset (often referred to as current replacement cost). - IFRS 13 Fair Value Measurement