در این قبیل موارد خیلی ملاحظات در تصمیم‌گیری دخیل می‌شود. مهمترین مسئله هم ملاحظات انسانی است. کارمندی که همه زندگیش وابسته به اشتغال در اینجاست و نان‌آور خانوار است، آنهم در این اوضاع بسیار نامناسب اشتغال که بعضا افراد متخصص هم در یافتن شغل با مشکل مواجه هستند، به راحتی و به صورت مکانیکی نمی‌شود درباره تغییرش تصمیم گرفت. بعضی ملاحظات دیگر هم هست که چون توضیح دادنشان دشوار است و به احتمال قریب به یقین موجب سوء‌برداشت و دلخوری خواهد شد، بنابراین ترجیح می‌دهم ذکر نکنم. ولی یک اقدام مثبت که طی یکی دو سال گذشته در انجمن انجام شد، اینست که دو تن از کارکنان قدیمی چون حائز شرایط بازنشستگی شده بودند، با حمایت همه‌جانبه شخص جناب آقای دکتر صادقیان و همینطور دیگر اعضای شورای عالی، بازنشستگی آنان را از تامین اجتماعی پیگیری کردیم، و سرانجام محقق شد. امسال هم یکی دیگر از کارکنان مشمول بازنشستگی است. به این ترتیب چنانچه در آینده در گزینش نیروی انسانی نهایت دقت مبذول شود ساختار نیروی انسانی انجمن به مرور اصلاح خواهد شد.