در پادکست امروز می‌خواهم درباره یکی دیگر از تاثیرگذارترین موسسات آموزش عالی تاریخ حسابداری ایران، دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران صحبت کنم. دانشکده‌ای که در سال 1336 زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد، تا به عنوان نخستین موسسه آموزش عالی حسابداری ایران به طور تخصصی به پرورش حسابداران مورد نیاز صنعت نفت ایران و دیگر نهادهای بزرگ کشور اقدام کند.
این دانشکده در کنار موسسه عالی حسابداری - که در قسمت قبل (13) به طور مفصل درباره آن صحبت کردم - اصلی‌ترین نهادهای پرورش نخستین نسل از حسابداران حرفه‌ای و دانشگاهی ایران بودند. و از این نظر، مشارکت بسیار تاثیرگذار و ماندگاری در توسعه حسابداری ایران داشتند.

این قسمت از مجموعه پادکستهای هزار داستان حسابداری را می‌توانید از راههای زیر بشنوید: