داده‌های ورودی: مفروضاتی، شامل مفروضات درباره ریسک، که فعالان بازار هنگام قیمت‌گذاری دارایی یا بدهی بکار می‌گیرند، مانند:

  • الف. ریسك ذاتی تکنیک ارزشیابی خاص مورد استفاده برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مانندمدل قیمت‌گذاری)؛ و
  • ب. ریسک ذاتی داده‌های ورودی تکنیک ارزشیابی.

داده‌های ورودی ممکن است قابل‌ مشاهده یا غیرقابل‌ مشاهده باشند. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

inputs: The assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, including assumptions about risk, such as the following: - IFRS 13 Fair Value Measurement

the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value (such as a pricing model); and
(a)
the risk inherent in the inputs to the valuation technique.
(b)

Inputs may be observable or unobservable.