داده‌های ورودی قابل‌ مشاهده: داده‌های ورودی که با استفاده از داده‌های بازار، مانند اطلاعات در دسترس عموم درباره رویدادها یا معاملات واقعی، ایجاد می‌شوند و منعکس‌کننده مفروضاتی هستند که فعالان بازار هنگام قیمت‌گذاری دارایی یا بدهی بکار می‌گیرند. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

observable inputs: Inputs that are developed using market data, such as publicly available information about actual events or transactions, and that reflect the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability. - IFRS 13 Fair Value Measurement