داده‌های ورودی غیرقابل مشاهده: داده‌های ورودی که برای آنها داده‌های بازار در دسترس نیست و با استفاده از بهترین اطلاعات در دسترس درباره مفروضات مورد استفاده فعالان بازار هنگام قیمت‌گذاری دارایی یا بدهی ایجاد می‌شوند. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

unobservable inputs: Inputs for which market data are not available and that are developed using the best information available about the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability. - IFRS 13 Fair Value Measurement